Society 4.0 - Bob de Wit - Nederlandse vertaling

Kort geleden hebben we in het Filosofie Café gesproken over het boek "Society 4.0" van prof. dr. Bob de Wit
Peter Bastiaanssen en Johan ter Heegde gaven een korte samenvatting. Zie hierna een eerste poging van Johan om de acht issues/probleemgebieden die het boek "Society 4.0" adresseert, in het Nederlands - en dan heel kort - samen te vatten. Ook de twee benaderingen die de auteur Bob de Wit samenbrengt onder de titel "GLOBAL" en de titel "GLOCAL" zijn hierna kort samengevat. In onze werkgroepen en leesgroepen spreken we Nederlands en een korte, zo correct mogelijke, samenvatting in onze eigen taal, maakt het onderwerp meer toegankelijk.

 

Hierna vind je een in tabel weergegeven samenvatting van de laatste vier hoofdstukken van het boek "Society 4.0". De auteur, prof. dr. Bob de Wit, bespreekt acht probleemvelden en schetst per probleemveld twee te onderscheiden richtingen of 'oplossingen' die hier zijn benoemd met "GLOBAL" en "GLOCAL".

 

Er zijn over "Society 4.0" verschillende introducties of interviews beschikbaar, te weten:

 

Introductie "Society 4.0" met Jan Peter Balkenende, Trudy Huisman en Bob de Wit.

Een toelichting van de auteur prof. dr. Bob de Wit zelf: De toekomst, het verleden en een nieuwe maatschappijvorm 

The gereat reset!? "Kijk naar China" zegt prof. dr. Bob de Wit n.a.v. het verschijnen van zijn boek "Society 4.0"

Zie hierna de eerste versie (01) van een samenvatting over de acht issues/problemen. Gebruikt tijdens het Filosofie Café op dinsdag 8 juni 2021 bij de eerste bespreking van het boek "Society 4.0". 

 

onderwerpen (problemen) GLOBAL (elitemaatschappij een aanpak op globale schaal) GLOCAL (burgermaatschappij  een aanpak op glokale schaal)
1 enkele grote internationale bedrijven en enkele grote landen domineren de overige landen op het wereldtoneel  

De grote internationale bedrijven verzwakken, frustreren en manipuleren met ‘verdeel en heers’ technieken de belangen van de allergrootste landen (VS, Rusland, China, India) en andere partijen die het vormen en handhaven van hun macht in de weg staan.

  De publieke ruimte vullen met sociale digitale platform technologie die niet eigendom is van “aandeelhouders” maar van de deelnemende burgers zelf.
2 de belangen van groot kapitaal (bezitters van inkomen) domineren de belangen van arbeid (burgers met weinig inkomen)  

De grote internationale bedrijven houden de macht over informatieverstrekking in handen. Zij belemmeren en ontmoedigen lokale initiatieven (produktie van energie, voedsel en ontwikkeling van ruilhandel) om zelf hun zaak en belangen te besturen en in handen te houden.

  De wijsheid van de menigte mobiliseren, raadplegen en inzetten voor het oplossen van de grotere vraagstukken en problemen. Met behulp van digitale platforms.

3 weinig democratische invloed (keuze van onze vertegenwoordigers) en feedback op organisaties die op wereldschaal besluiten nemen

 

  De grote commerciële bedrijven verwerven macht en oefenen invloed uit op wereldschaal via de grote Ngo’s, zoals bijvoorbeeld de WHO op het gebied van gezondheid.  

Democratisch gekozen eervolle, solidaire en loyale burgers kiezen voor bestuur en besluitvorming. Veel meer bottom-up en direct stemmen, kiezen en besluiten op basis van digitaal intelligente software platforms, systemen en technologie.

4 publieke voorzieningen worden eigendom van grote internationale bedrijven met aandeelhoudersbelangen die niet matchen met de belangen van de gebruikers van deze voorzieningen

 

Het verwerven en behouden van de macht is mogelijk door goede monitoring van burgers die de posities van de elite bedreigen (vergelijk met Social Credit Score in China). Elke ondermijnende actie zal zonder pardon onderdrukt worden.

 

Lokale, decentrale en coöperatieve, gemeenschappelijk georiënteerde munteenheden stimuleren lokale economische activiteiten en gemeenschappen.en de overige vier onderwerpen/probleemvelden ("ïssues"):

 

onderwerpen (problemen)

GLOBAL (elitemaatschappij

een aanpak op globale schaal)

GLOCAL
(burgermaatschappij

een aanpak op glokale schaal)

5 ongelijke verdeling van inkomen veroorzaakt ongelijke toegang tot gezondheid, welzijn en ontwikkeling in de samenleving

 

Er zijn drie inkomensgroepen: de Hebbers, de Ietsers en de Nietsers. De Hebbers handhaven zich met control systemen. De Ietsers hebben toegang tot de productie van de Hebbers. De Ietsers zijn alleen lokaal actief in meer lokale economieën.

  Stel wettelijk een maximum inkomen voor de ‘rijken’ en een minimum inkomen voor de ‘armen’.
6 circa vijftig procent van de banen verdwijnt   De technologie (intelligente robots) nemen de banen over en zijn bovendien effectiever. Ze zijn immers voor 100% inzetbaar en gehoorzaam.  

Een bescheiden basisinkomen voor iedere burger. Decentrale productie en consumptie van voeding en energie. Burgers verkopen en (ruil)handelen zelf, mede m.b.v. blockchain technologie. Burgers, in plaats van de overheid, organiseren en verlenen zorg aan kwetsbare medeburgers.

7 mensen met behulp van biotechnologie modificeren en “upgraden” (IQ , DNA)   naar Sapiens 2.X, 3.X en 4.X niveaus. Er zijn echter geen wettelijke waarborgen voor goed gebruik ervan.

  De elite zal zich als eerste qua IQ, DNA en gezondheid modificeren en upgraden en zo superioriteit verwerven en een onkwetsbare positie verwerven. Zij zullen de wereld regeren.   Wetten en regels ontwikkelen voor het veilig modificeren en upgraden van mensen naar de Sapiens 2.X en 3.X en 4.X niveaus.
8 we vervuilen en
vergiftigen onze biosfeer, de biodiversiteit en natuurlijke bronnen; ons voedsel en ons milieu.

  Snel, fundamenteel en drastisch herstel van de natuur en het klimaat vereist de inzet van de elite, de grote internationale bedrijven. Zij zijn alleen in staat dit probleem op wereldschaal op te lossen.  

Dit probleem lokaal oplossen: burgers gebruiken alleen nog recyclebare spullen en nemen diensten en producten af die geen emissie of vervuiling veroorzaken. Met prijssturing en belasting vervuiling tegengaan. Naast financiële ook ecologische en sociale waarden meenemen.